ue

Informacja o projekcie:

Firma Kurek Szymon „Kurek” realizuje projekt pt.: „Zakup usługi wzorniczej w zakresie wykonania projektu przesuwnej bramy wjazdowej o udoskonalonych parametrach użytkowych, jezdnych, wytrzymałościowych i trwałościowych w firmie Kurek Szymon "Kurek"” z poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

 

Tytuł projektu:

Zakup usługi wzorniczej w zakresie wykonania projektu przesuwnej bramy wjazdowej o udoskonalonych parametrach użytkowych, jezdnych, wytrzymałościowych i trwałościowych w firmie Kurek Szymon "Kurek"

 

Nazwa Beneficjenta:

Kurek Szymon „Kurek”

 

Wartość projektu:

Wartość projektu netto: 100 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 90 000,00 PLN

 

Okres realizacji:

1 grudnia 2018 - 31 maja 2019

 

Cele projektu:


Nadrzędnym celem realizacji niniejszego projektu jest opracowanie innowacyjnego w skali kraju produktu bramy wjazdowej o udoskonalonych parametrach użytkowych, jezdnych, wytrzymałościowych i trwałościowych (korozyjnych).


Zakupiona od Jednostki Naukowej (Politechniki Rzeszowskiej) usługa wzornicza polegać będzie na wykonaniu projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych nowego wyrobu. W efekcie realizacji usługi powstanie funkcjonalny, gotowy do wdrożenia projekt nowego wyrobu.


Cele szczegółowe planowane do osiągnięcia dzięki realizacji niniejszego projektu to:
- nawiązanie współpracy z ośrodkiem badawczym- Politechniką Rzeszowską (1 szt.). W ramach realizacji usługi wzorniczej Politechnika opracuje projekt inżynierski, obejmujący opracowanie cech technicznych, użytkowych nowego wyrobu.

- wprowadzonych innowacje produktowej (1 szt.) w postaci bramy wjazdowej o udoskonalonych parametrach użytkowych, jezdnych, wytrzymałościowych i trwałościowych (korozyjnych).

 

Planowane efekty:

 

Korzyścią z realizacji projektu będzie dywersyfikacja produkcji firmy Kurek poprzez opracowanie zasadniczo ulepszonych, innowacyjnych w skali kraju wyrobów, nie wykraczających poza przemysł w którym obecnie działa.
Z punktu widzenia firmy Kurek opracowanie, a następnie wdrożenie na rynek innowacyjnych wyrobów umożliwi zwiększenie przychodów firmy co w dalszej perspektywie doprowadzi do powstania kolejnych innowacji.

 

Harmonogram projektu:

 

1.      Opracowanie projektu wzorniczego przesuwnej bramy wjazdowej (podzespołów przesuwnej bramy wjazdowej) o udoskonalonych parametrach użytkowych, jezdnych,
wytrzymałościowych i trwałościowych (korozyjnych): 01.12.2018-31.05.2019